× ورود ثبت نام

مدارک مورد نیاز

میهمانداری هواپیما

دیسپچری

تعمیرونگهداری هواپیما b1

اویونیک هواپیما b2

1-کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

2-کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

3-کپی گواهینامه پزشکی درصورت وجود یا درج پس طی روند مدیکال و اخذ گواهینامه پزشکی

4-کپی گواهی مهارت شنا

5-کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

6-کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

7-فرمهای مربوطه تکمیل شده توسط متقاضی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

2-کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

4-کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

5-فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

2-کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

4-کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

5-فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

2-کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

4-کپی مدارک دوره­های 5-مرتبط گذرانده شده

فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

 

نوشته شده توسط مدیر ، 4 هفته قبل