× ورود ثبت نام

مدارک مورد نیاز

میهمانداری هواپیما

دیسپچری

تعمیرونگهداری هواپیما b1

اویونیک هواپیما b2

کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

کپی شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه و ویز برای افراد غیرایرانی

کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

کپی گواهینامه های مرتبط در صورت وجود

کپی گواهینامه پزشکی درصورت وجود یا درج پس طی روند مدیکال و اخذ گواهینامه پزشکی

کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

 

کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

 

کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

 

کپی گواهی مهارت شنا

کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

 

کپی آخرین مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر

فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

فرمهای تکمیل شده توسط متقاضی

کپی مدارک دوره­های مرتبط گذرانده شده

--------

--------

--------

فرمهای مربوطه تکمیل شده توسط متقاضی

--------

--------

--------

 

نوشته شده توسط مدیر ، 9 ماه قبل