× ورود ثبت نام

شرایط عمومی

میهمانداری هواپیما

دیسپچری

تعمیرونگهداری هواپیما B1

اویونیک هواپیما b2

1-حداقل سن 18سال در زمان اخذ گواهینامه

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3-اخذ مدیکال پزشکی

4-سطح زبان مورد تایید

5-افراد زیر 18سال رضایتنامه ولی

6-حداقل قد 165 برای خانمها و 170 برای آقایان

7-گواهی مهارت شنا

8-برای دانشجویان غیر ایرانی پاسپورت و ویزای معتبر تا پایان اتمام دوره

1-حداقل سن 21سال در زمان اخذ گواهینامه

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3-سطح زبان مورد تایید

4-برای دانشجویان غیر ایرانی پاسپورت و ویزای معتبر تا پایان اتمام دوره

1-حداقل سن 18سال در زمان اخذ گواهینامه

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3-سطح زبان مورد تایید

4-افراد زیر 18سال، رضایتنامه ولی

5-برای دانشجویان غیر ایرانی پاسپورت و ویزای معتبر تا پایان اتمام دوره

1-حداقل سن 18سال در زمان اخذ گواهینامه

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3-سطح زبان مورد تایید

4-افراد زیر 18سال، رضایتنامه ولی

5-برای دانشجویان غیر ایرانی پاسپورت و ویزای معتبر تا پایان اتمام دوره

 

نوشته شده توسط مدیر ، 9 ماه قبل