× ورود ثبت نام

معرفی مدیران و پرسنل مرکز

آقای مهندس خلبان مصطفی سرخیل

ریاست مرکز

پست الکترونیک :M.Sarkheyl@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی102
مصطفی سرخیل

آقای غلامرضا بنائی

معاونت حراست

پست الکترونیک : Gh.Banaei@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی108
 

سرکار خانم  سروش

معاون آموزش

پست الکترونیک : T.Sorosh@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی101
اعظم روستایی

آقای پدرام خلفی

امور فرهنگی

پست الکترونیک : P.Khalafi@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی106
 

سرکار خانم معتمدی

کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان

پست الکترونیک : A.Motamedi@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی109
خشنودی

سرکار خانم دهقان

کارشناس آموزش و امور مدرسان

پست الکترونیک : S.Dehghanarkheyl@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی107
سحرالسادات دهقان

سرکار خانم ثلاثی

کارشناس آموزش

پست الکترونیک : M.Salasei@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی103
غلامرضا بنائی

سرکار خانم نازک کار

حراست بانوان

پست الکترونیک : P.Nazokkar@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی112
پدرام خلفی

سرکار خانم صدرخانی

بایگانی

پست الکترونیک : Kh.Sadrkhani@iaai-ac.ir
تلفن تماس : 33266158-026داخلی111
مهدی رنجی

نوشته شده توسط مدیر ، 12 ماه قبل