× ورود ثبت نام

معاونت آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان

معاونت آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان

مهمترین فعالیت‏های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی ، صورت می‏پذیرد.

هدفها و ظایف


معاونت آموزشی، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسانهایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدفها و برنامههای خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش  و الزامات دانشگاه جامع علمی کاربردی تنظیم کرده است.
برنامهها و فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروههای آموزشی  را بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای مدرسان  و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای مدرسان؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامهریزی توسعه رشتههای تحصیلی؛ شناسایی، خوشهبندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامههای آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی  است.

 

معاونان آموزشی مرکز از سال 93 تا کنون

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

     

طاهره سروش

94

ادامه دارد

 

 

نوشته شده توسط مدیر ، 10 ماه قبل